Reporting v účetnictví

Reporting z účetnictví hraje klíčovou roli v efektivním řízení finančních zdrojů a strategickém rozhodování ve firmách různých velikostí a odvětví. Zahrnuje sběr, analýzu a prezentaci finančních informací a výsledků společnosti. Jeho hlavním cílem je umožnit manažerům a vedoucím pracovníkům efektivně sledovat finanční výkonnost firmy a provádět strategická rozhodnutí na základě relevantních dat. Reporting pomáhá lépe porozumět finančnímu zdraví firmy, identifikovat klíčové trendy a rizika a včas reagovat na změny na trhu. Reporting zajišťuje transparentnost a zároveň snižuje riziko chyb ve finančním řízení.

Bez přístupu k aktuálním a přesným účetním datům je rozhodování vedení spíše založeno na intuici a domněnkách. Z praxe máme vyzkoušené, že vedení bývá zaskočené přesnými čísly, které reporting přináší. Nečekají třeba tak vysoké ztráty na některých projektech, nemají přesnou představu, jak hodně dotují některá pracoviště z jiných apod. Tyto nepřesnosti mohou vést k neefektivním rozhodnutím, nejasnému směřování a nepřesnému alokování zdrojů.

Klíčové aspekty reportingu z účetnictví:

 • Finanční výkazy: Základem reportingu jsou finanční výkazy, jako je výkaz zisku a ztráty, rozvaha a cash flow. Tyto výkazy poskytují komplexní pohled o finanční situaci firmy v daném období.
 • Klíčové ukazatele: Reporting zahrnuje výpočet a analýzu různých finančních ukazatelů, jako je rentabilita, likvidita nebo zadluženost. Tyto ukazatele pomáhají hodnotit výkonnost a stabilitu firmy.
 • Budget a plánování: Reporting zahrnuje srovnání skutečných výsledků s plánovaným rozpočtem. Toto srovnání umožňuje identifikovat odchylky a provádět korektivní opatření.
 • Segmentování a analýza nákladů: Efektivní reporting zahrnuje analýzu nákladů podle různých segmentů či oddělení.

„Reporting na míru“

S nástupem technologií se také vyvinulo mnoho moderních nástrojů pro reportování, různé softwary a nespočet aplikací, které umožňují generování komplexních reportů, analýzu dat a vytváření vizuálních prezentací. Vyzkoušeli jsme jich celou řadu, některé aktuálně testujeme a vypadají slibně. A které opravdu můžeme doporučit a setkáte se s nimi, pokud využijete našich služeb?

Používáme Power BI – průvodce světem dat od Microsoft. S jeho pomocí tvoříme reporting na míru. Je ideální na propojení více zdrojů dat, jako jsou data účetní a provozní, např. pro celou holdingovou skupinu. Můžete data přeměnit na interaktivní vizualizace a sledovat klíčové ukazatele v reálném čase. Takový reporting umožní ihned objevit nové trendy, identifikovat příležitosti a rychle reagovat na změny ve vašem podnikání.

Druhým oblíbeným nástrojem je rekap – reporting do kapsy. Používáme, pokud chceme online interaktivní prezentaci firemních financí kdykoli a kdekoli, umožňuje sledovat klíčové ukazatele výkonnosti, analyzovat data a generovat podrobné reporty přímo v mobilním zařízení. S funkcemi jako interaktivní grafy, grafy s časovou osou a možnost filtrování dat si můžete přizpůsobit zobrazení a analýzu podle potřeb. To umožňuje rozhodovat se na základě aktuálních informací.

S takovým reportingem si užijete:

 • Lepší plánování a rozpoznávání příležitostí: Reporting umožňuje identifikovat lukrativní oblasti a příležitosti pro růst a rozvoj firmy na základě reálných dat.
 • Rychlé reakce na rizika: Vedení může rychle reagovat na finanční rizika a krize, což je klíčové pro udržení stability firmy.
 • Optimalizaci nákladů a ziskovosti: Reporting pomáhá identifikovat oblasti s nadbytečnými náklady a možnosti pro zvýšení efektivity.
 • Strategickou alokaci zdrojů: Vedení může efektivněji alokovat zdroje a financování na základě konkrétních výsledků a dat.

Jak vypadá naše spolupráce s klienty:

 • Sběr dat: Prvním krokem je sběr dat z různých zdrojů, jako je účetnictví, výkazy práce, přehledy prodejů. Tento krok je často spojený s digitální transformací účetnictví, zavedením nových procesů, nastavením robotů a jiných automatizací.
 • Analýza a konzultace: Následuje analýza dat a výpočet klíčových ukazatelů. Důkladná konzultace nad daty je zásadní pro správné pochopení finanční situace firmy. Musíme a chceme dobře znát váš byznys.
 • Vytvoření samotných reportů a interpretace výsledků: Na základě analýzy se vytvářejí reporty a prezentace, které zahrnují výsledky a doporučení pro manažery a vedení, přesně tak, jak to každý individuálně potřebuje.

Reporting z účetních dat není pouze rutinní úkol, ale klíčový nástroj pro moderní firmy, který má zásadní vliv na strategické rozhodování a celkový úspěch. V účetnictví máte všechna čísla, která potřebujete, nechte je jen promluvit.