Výstupní aplikace

Výstupní aplikace na zobrazení dat

Aplikace pro vizualizaci dat přinášejí reálný pohled na vaše podnikání a odkrývají klíčové aspekty vašeho hospodaření. Správně nastavený reporting neznamená jen další krok k efektivnímu řízení firmy, ale stává se základním pilířem, který vám umožní identifikovat nevyužité příležitosti, nebo oblasti, na které se zaměřit pro zlepšení výkonnosti i oblasti, které nejsou ziskové.

Reporting přetváří data v příležitosti

Přesné a konkrétní údaje vám umožní se rychle a efektivně rozhodovat. Klienti díky kvalitnímu reportingu mohou provést rozhodnutí, na která dříve neměli odvahu nebo je přehlíželi. Realita čísel může být krutá, ale je přesná – a způsob, jakým s nimi naložíte, může mít pro vaši firmu zásadní význam. V This One máme několik důvodů, proč takové nástroje využíváme:

  1. Report umožňuje aktuální přehledy v reálném čase, což vede k rychlejším a informovaným rozhodnutím. Místo dlouhých hodin strávených analýzou tabulek Excel můžeme využít automatizované reporty, které nám okamžitě poskytnou potřebné informace.
  2. Data nám umožňují identifikovat, které produkty či služby generují největší zisk a naopak, které oblasti jsou ztrátové. Tato analýza nám pomáhá přizpůsobit strategii a zdroje tak, abychom se zaměřili na nejvýkonnější oblasti a zlepšili celkovou rentabilitu.
  3. S pomocí pokročilé analýzy dat a umělé inteligence můžeme predikovat budoucí trendy a chování trhu. To nám umožňuje být o krok napřed před konkurencí a včas reagovat na měnící se tržní podmínky nebo zákaznické preference.

Power BI – průvodce světem dat od Microsoft

Power BI je jednotná a škálovatelná platforma pro samoobslužné a podnikové business intelligence (BI). Umožňuje připojit se k libovolným datům a vizualizovat je a bez problémů začlenit vizuály do aplikací, které firma využívá každý den.

Power BI

Naše zkušenost

V This One využíváme Power BI k tvorbě reportingů na míru pro naše klienty, což nám umožňuje propojit a analyzovat rozmanitá data – od účetních po provozní – přes celé holdingové struktury. Díky Power BI se vyhýbáme například složitému a chybovému procesu kombinování několika excelových tabulek, což značně zjednodušuje sledování výkonnosti a odhalování případných nesrovnalostí.

Power BI poskytuje možnost automatizace procesů a nabízí širokou škálu vizualizačních nástrojů. Umožňuje transformovat data do interaktivních vizualizací, poskytujících okamžitý přehled o klíčových ukazatelích výkonnosti v reálném čase. Tento přístup nejenže zvyšuje efektivitu a přesnost našeho reportingu, ale také umožňuje našim klientům rychle odhalit nové trendy, identifikovat příležitosti pro růst a okamžitě reagovat na změny ve svém podnikání.

Výsledky je možné sdílet komukoli v rámci organizace i mimo ni, včetně napojení na vizualizaci přímo ve webovém rozhraní. Výsledkem je hlubší porozumění jejich finančnímu zdraví a operativní výkonnosti.

Rekap – reporting do kapsy

Rekap je kompletní manažerský reporting napojený na účetnictví. Velmi přehledně a jednoduše zobrazuje ekonomiku firmy, středisek i zakázek, strukturu nákladů i výnosů, kompletní přehled zaměřený na prodej i nákup, analýzu zákazníků, produktů a skladu.

S funkcemi jako interaktivní grafy, grafy s časovou osou a možnost filtrování dat, si můžete přizpůsobit zobrazení a analýzu podle potřeb. To umožňuje rozhodovat se na základě aktuálních informací.

Rekap

Naše zkušenost

Aplikaci Rekap využíváme pro online interaktivní prezentaci firemních financí, která především našim klientům umožňuje udržovat přehled o klíčových ukazatelích výkonnosti, analyzovat data, generovat podrobné reporty přímo z mobilního zařízení a pomocí nich vyhodnocovat obchodní plány a naplnění očekávaných výsledků. Napojení je přímé a technicky snadno implementovatelné na celou řadu účetních systémů.

Data jsou zobrazena pomocí tabulek v číslech, procentech nebo nabízí přehledné grafy. Jsou aktualizována automaticky, v základní verzi vždy jednou denně přes půlnoc. Aplikace, která přináší flexibilitu, umožňuje přístup k důležitým finančním informacím kdykoli a kdekoli, což zásadně zlepšuje rychlost a efektivitu rozhodování.

ABRA Flexi – report

ABRA Flexi je ekonomický software pro moderní byznys. Program podporuje podvojné účetnictví i daňovou evidenci. Umí vytvořit všechna potřebná přiznání a výkazy – rozvahu, výsledovku, peněžní deník, DPH, kontrolní hlášení, Intrastat. Pro klienty poskytuje přehledný dashboard zobrazující jejich hospodářskou situaci.

Abra Flexi

Naše zkušenost

Abra Flexi není jen účetní software pro účetní, ale díky snadno dostupnému webovému rozhraní umožňuje přístup i pro naše klienty. Účetní data zpracováváme v pravidelných intervalech, díky čemuž klienti vidí na přehledném dashboardu základní ukazatele o hospodářské situaci – náklady a výnosy s průběžným hospodářským výsledkem s meziměsíčním či meziročním srovnáním, nezaplacené faktury i aktuální finanční stav v bance (cash flow report s vyznačením očekávané platby DPH či plánované úhrady mzdových závazků).

Webové rozhraní navíc disponuje několika možnostmi nastavení vzhledu základního dashboardu, tudíž si klienti mohou rozhraní přizpůsobit dle svých priorit.

Abra Flexi poskytuje velkou variabilitu v importech. Ze základního excelu lze nahrát data téměř do jakékoli agendy, například položkové rozpady faktur, různé sazby DPH či řady dokladů, rozúčtování interních dokladů, jako jsou dohady nebo časové rozlišení, což našim klientům poskytuje detailnější a přesnější přehled v následných reportech.

Další využití dat

Moderní technologie a digitální nástroje nám umožňují nejen efektivně zpracovávat a analyzovat obrovské objemy dat, ale také využívat již jednou vytěžené informace z účetních systémů pro další potřeby.

Práce s účetními daty nekončí v účetnictví…

Ukazuje se, že podnikání vyžaduje více než jen efektivní reporting. Klienti dnes potřebují, aby byla účetní data napojena přímo na jejich interní systémy, ať už jde o eshopy, sklady, nebo systémy pro správu vztahů se zákazníky (CRM). To vede k výrazné úspoře času a zdrojů.

Reálné příklady automatizace

V praxi to znamená automatizaci celé řady účetních a obchodních procesů, od aktualizace skladových zásob, změnu statusu faktury, zakládání skladových karet až po automatizace ceníků, zakázek či středisek.

Řešení pomocí API

Primární metodou propojení je použití aplikačního programového rozhraní (API), které umožňuje plynulou a bezpečnou výměnu dat mezi systémy. API je soubor pravidel a nástrojů pro vytváření softwarových aplikací, který umožňuje komunikaci mezi různými systémy a aplikacemi bez nutnosti manuálního zásahu.

Kdy využít RPA?

Pokud systémy klienta přímou integraci přes API neumožňují, přichází na řadu automatizace pomocí robotů. Roboti pomohou i při výskytu velkého množství chyb, které při API připojení mohou být opraveny až v řádech dnů. Robotický proces si můžete upravit kdykoli podle svých potřeb. Tato flexibilita umožňuje This One přizpůsobit se specifickým potřebám každého klienta a zefektivnit jejich účetní procesy.

Podívejte se na naše 3 jednoduchá videa, jak pracovat s technologií pomocí RPA od Automation Dock

Monday – CRM

Monday umožňuje veškerou práci, procesy, nástroje a soubory soustředit do jednoho operačního systému. Propojuje týmy a pomáhá efektivně spolupracovat na úrovni celé organizace. Využívá se na správu projektů a poskytuje přehled o vaší organizaci s přizpůsobitelnými dashboardy.

Monday

Naše zkušenost

Monday je jeden z nejnovějších nástrojů, který jsme v This One implementovali. Využíváme ho na řízení projektů a CRM (Customer Relationship Management). Umožňuje nám lépe spravovat interní procesy a vztahy s klienty, což přispívá k efektivnějšímu a organizovanějšímu pracovnímu prostředí.

Monday používáme na veškeré úkoly nad projekty, které lze generovat dle nastavených šablon. Je možné nastavit velké množství automatizací – například když se stane konkrétní událost, tak odešli zprávu konkrétnímu uživateli. Výhodou je transparentnost. Celý tým vidí, kdo co dělá, kdy a v jaké fázi se úkol či projekt nachází.

Proč se klade důraz na výkaznictví, nikoli účetnictví?

V dnešním rychle se vyvíjejícím technologickém světě se podstatně mění nejenom způsob, jakým pracujeme s účetnictvím, ale i to, co od něj očekáváme. I když základní principy účetnictví, jako je systém „Má dáti/Dal“, zůstávají nezměněny, forma a přístup k účetním datům se výrazně vyvíjí. Už dávno jsme opustili éru papírových účetních knih, a i když Zákon o účetnictví z roku 1991 prošel řadou aktualizací, již nedokáže plně odpovídat současným potřebám.

V současné době se klade větší důraz na informační hodnotu účetnictví, přesouváme se od samotného zpracování dat k analýze a interpretaci informací, které jsou klíčové pro uživatele. Podnikatelé chtějí vidět výstupy, které odrážejí skutečný stav jejich pohledávek, závazků a tržeb, ne to, jak někdo technicky transakci zpracoval. Po letech se tedy posouváme od účetnictví k výkaznictví, kde je kladen důraz na vykazování účetních a dalších finančních, ale i nefinančních informací, které jsou relevantní a užitečné pro rozhodování.

Příště se můžete těšit na aplikace, které používáme v marketingu!