Daňové novinky 2024

Daňové novinky 2024

Shrnuli jsem pro Vás přehled daňových změn, které přináší rok 2024.

Celý článek si můžete stáhnout jako přehledný PDF dokument – Daňové novinky 2024

Daň z příjmů

S novým rokem přichází změny Zákona o daních z příjmů. Novela zákona zásadním způsobem ovlivní každý podnik i fyzickou osobu. 

Limit 2 mil. Kč u automobilů je hranicí pro uplatnění odpočtu DPH, tak i pro daňovou uznatelnost z pohledu daně z příjmu. Tato hranice se bude týkat všech automobilů pořízených od 1. 1. 2024.

TIP: Pokud uhradíte částečnou zálohu na nový firemní vůz již do konce roku 2023, vyhnete se limitu DPH a zaplacenou částku si uplatníte celou. 

Tiché víno jako reklamní nebo propagační předmět do 500 Kč nebude od roku 2024 daňově uznatelným nákladem.

Právnické osoby

S novým rokem dojde ke zvýšení sazby daně z příjmu právnických osob 19 % na 21 %.

TIP: Pokud založíte novou společnost od října do konce prosince 2023, můžete využít prodlouženého období a dosažený zisk k 31. 12. 2024 ještě danit 19 % sazbou daně z příjmu. 

Od roku 2024 společnosti získají možnost vyloučit ze zdanění některé kurzové rozdíly. Kurzová ztráta tak nebude daňově uznatelným nákladem a kurzový zisk nebude zdanitelným výnosem. Poplatník si bude moci vybrat, zda kurzové rozdíly bude či nebude zdaňovat. Termín pro oznámení o vstupu do tohoto režimu je stanoven na 31. 3. 2024, respektive 3 měsíce po započetí zdaňovacího období. Pokud se poplatník jednou do tohoto režimu přihlásí, bude z něj moci vystoupit až ukončením 2. zdaňovacího období následujícího po období oznámení správci daně.

TIP: Důkladně zvažte rozhodnutí o změně daňového režimu a vyloučení kurzových rozdílů ze zdanění. V případě, že změna nebude dlouhodobá a z režimu budete chtít opět vystoupit, bude potřeba se vypořádat s rozdíly, o které jste si snížili/zvýšili základ daně v letech, kdy jste o těchto kurzových rozdílech neúčtovali. Prakticky se bude jednat pouze o časové posunutí kurzových rozdílů. 

Fyzické osoby

Zvyšují se minimální zálohy pro podnikající fyzické osoby. Minimální záloha pro sociální pojištění bude 3 852 Kč a pro zdravotní pojištění 2 968 Kč.

Minimální vyměřovací základ u OSVČ se v roce 2024 pro sociální pojištění zvedne z 25 % na 30 %. Následující 2 roky dojde k navyšování meziročně o dalších 5 %.

Solidární daň z příjmů fyzických osob byla zrušena již pro příjmy roku 2022, nicméně byla zavedena jiná forma progrese. Konkrétně se jedná o zavedení sazby daně 23 % na zdanění nadlimitních příjmů. Touto sazbou se pro příjmy dosažené v roce 2024 zdaní pouze poměrná část, která převyšuje hranici příjmu 36násobku průměrné mzdy. V roce 2024 této hranici odpovídá roční výdělek nad 1 582 812 Kč. Pro daňové přiznání za rok 2023 (podávané v r. 2024) je limit nastaven ještě na 48násobek průměrné mzdy (pro r. 2023 tedy 1 935 552 Kč).

V daňovém přiznání za rok 2024 (podávané v r. 2025) již nebudete moci uplatnit slevu na studenta, tzv. školkovné, ani slevu na manželku/manžela (vyjma v případě péče o dítě do věku 3 let).


Pro rok 2024 se zálohy na daň v paušálním režimu zvýší z 6 208 Kč na 7 498 Kč v prvním pásmu, ze 16 000 Kč na 16 745 Kč ve druhém pásmu a z 26 000 Kč na 27 139 Kč ve třetím pásmu. Tato částka již obsahuje daň z příjmu, sociální i zdravotní odvody. Pokud se chcete i Vy stát v roce 2024 paušálním plátcem, musíte o plátcovství požádat do 10. ledna 2024. Pokud v režimu jste, ujistěte se, že stále splňujete limity přiřazeného pásma paušální daně, v jiném případě máte povinnost případnou změnu a přechod do jiného pásma oznámit také v této lhůtě. Později již oznámení bude bráno za neúčinné.


Dojde ke zrušení osvobozených příjmů z příležitostného nájmu, příležitostné činnosti a státního příspěvku na stavebním spoření. Na všechny tyto příjmy bude zaveden limit 50 000 Kč v součtu. Některé příjmy nadále zůstanou osvobozeny. Jedná se například o prodej nemovitostí nebo prodej cenných papírů.

Fyzická osoba s ročními příjmy do 50 000 Kč (hrubý příjem před odečtením výdajů, přičemž se nezapočítávají příjmy osvobozené, mimo předmět daně nebo příjmy zdaňované srážkovou daní) nemá za rok 2023 povinnost podávat daňové přiznání. 

Povinnost podávat přiznání neplatí ani pro zaměstnance, kteří nemají jiné zdanitelné příjmy mimo zaměstnání vyšší než 20 000 Kč za rok. Tito zaměstnanci mohou svého zaměstnavatele požádat o roční zúčtování záloh daně.

Daň z přidané hodnoty 

Novela zákona o DPH přináší úpravu sazebního systému. Nastavují se 2 sazby, 21 % základní a 12 % snížená. Jaké služby a produkty budou přesunuty?

Do 21% sazby se přesune následující zboží a služby:

– kadeřniceké a holičské služby; točené pivo; palivové dřevo; úklidové práce; oprava obuvi, kožených výrobků a kol.

 Do 12% sazby se přesune následující zboží a služby:

– potraviny (mimo nápoje); vybrané léky; stavební práce; dětské autosedačky; pohřební služby; noviny.

Knihy se přesunou z 10 % sazby do nulové. 

Připravili jsme pro vás přehledný soubor o změnách sazeb DPH, který si můžete uložit.

TIP: Pokud obchodujete se zbožím, u kterého se bude zvyšovat sazba, můžete využít možnosti prodeje účelových dárkových poukazů do konce letošního roku. Vaši zákazníci si tak Váš produkt/službu předplatí ještě s 10% sazbou, ze které Vy odvedete DPH v prosincovém přiznání. K využití poukazu přitom může dojít až později. 

Mzdová agenda

Zvýšení minimální mzdy, průměrné mzdy a odvodů

Minimální mzda podle návrhu ministra Mariana Jurečky z 6. 12. 2023 vzroste na 18 900 Kč. Zálohy a doplatky na pojistné se zvýší v návaznosti na zvýšení vyměřovacího základu z 50 % na 55 %. Průměrná mzda v roce 2024 vzroste o cca 9 % na 43 967 Kč.

Práce na dohodu o provedení práce a dohodu o pracovní činnosti

Od října 2023 se zaměstnavatelé budou potýkat s novými informačními povinnostmi. Rozvržení týdenní pracovní doby předem, 100% příplatky za práci ve svátek, pravidla home-office a mnoho dalších jsou všechno součásti konsolidačního balíčku. 

Od ledna 2024 získají zaměstnanci pracující na DPP a DPČ právo na dovolenou.

Přelom poloviny roku 2024 se opět ponese ve znamení dohodářů. 

Od července 2024 dojde ke stanovení 2 limitů:

  • 25 % z průměrné mzdy (to pro rok 2024 znamená 10 500 Kč) pokud má zaměstnanec uzavřenou pouze jednu DPP
  • 40 % z průměrné mzdy (pro rok 2024 17 500 Kč) v případě, že má pracovník uzavřených více dohod u několika zaměstnavatelů

Pokud by zaměstnanec překročil jeden z limitů, bude muset on i jeho zaměstnavatel zpětně ,,doodvést sociální a pravděpodobně i zdravotní pojištění. Bude zřízen registr dohod, kde budou muset být pracovníci na DPP nahlašováni.

Firmám vzrostou náklady na vedení účetnictví z důvodů ohlašovací povinnosti, rozsáhlejší mzdové evidence a potencionální kontroly ze strany úřadů.

Všechny výše uvedené změny týkající se mimopracovních poměrů jsme vám již podrobněji představovali v samostatném příspěvku, který najdete tady.

Je ale nutné, abychom na ně mysleli i při uzavírání dohod v novém roce.

Digitalizace pracovněprávních dokumentů

Smlouvy, dohody nebo dodatky ke smlouvám můžete uzavírat i elektronicky. Není přitom zapotřebí uznávaný/certifikovaný elektronický podpis. Zaměstnanci mohou vytisknout, podepsat, naskenovat a zaslat dokument skrze osobní email, datovou schránku ale i WhatsApp nebo jiný komunikační prostředek. 

TIP: V aplikaci WhatsApp například jako potvrzení o doručení zprávy lze využít 2 modrých „fajfek“, které se zobrazí po přečtení zprávy příjemcem. 

Se zaměstnancem ale musíte mít ke smlouvě podepsaný i separátní dokument, ve kterém bude definováno, na jaké dokumenty se elektronická komunikace může uplatňovat (výpověď, smlouva, platební výměr). Tento dokument musí také obsahovat osobní adresu zaměstnance. Firemní email nebo uložení na externí úložiště ve správě zaměstnavatele tak není možné použít. 

Kopii podepsané smlouvy poté musí zaměstnavatel poskytnou na soukromé úložiště, email nebo jiný komunikační prostředek, na kterém se strany shodly. Zaměstnanec má od takto uzavřené dohody/smlouvy možnost odstoupit do 7 dnů od elektronického dodání.

Nepeněžní zaměstnanecké benefity

Zavedení limitu na zaměstnanecké benefity je velkým zásahem do odměňování zaměstnanců. Od daně z příjmu budou osvobozeny pouze nepeněžní benefity do výše poloviny průměrné mzdy (v roce 2024 21 983 Kč). V případě, že byste chtěli své zaměstnance odměnit benefity nad tento limit, bude tato částka zdaněna jako příjem ze závislé činnosti a zároveň bude podléhat pojistnému na straně zaměstnance i zaměstnavatele. Zaměstnavatel si bude moci uplatnit celou částku jako daňově uznatelný náklad i po přesáhnutí limitu.

Pro příspěvky na životní připojištění, doplňkové penzijní spoření a nově také dlouhodobý investiční produkt bude platný stále limit 50 000 Kč pro osvobození na straně zaměstnance.

Stravenky, stravné a stravenkový paušál

Stravenky se stanou stejně výhodné jako stravenkový paušál. Maximální daňová uznatelnost 55 % u stravenek bude zrušena a bude nově daňově uznatelných 100 % z částky poskytnuté zaměstnancům, stejně jako u stravenkového paušálu. To vše ale jen do 70 % z vyhlášeného maxima nároku na stravné za jeden den.

Pro rok 2023 se jedná o částku 107 Kč/den. Pro rok 2024 zatím nebyla horní hranice stravného stanovena. Měla by být vyhlášena v průběhu prosince 2023.

Více o zdanění nepeněžních benefitů včetně výjimek z těchto benefitů jsme vám psali podrobně tady.

Spotřební daň  

Dojde k zavedení postupného navýšení spotřební daně z lihu, cigaret, tabáků, doutníků, elektronických cigaret a nikotinových sáčků. V rozmezí 5–10 %.

Daň z nemovitých věcí 

Sazba z nemovitých věcí se v roce 2024 zvýší až na dvojnásobek současných sazeb. Daň z nemovitosti je splatná na rok dopředu do konce ledna daného roku. V roce 2024 zůstane příjem z této daně stále na úrovni obcí. 

Zvýšení cen dálničních známek 

Od 1. 3. 2024 se zvýší cena dálniční známky na 2.300 Kč/rok pro automobily se spalovacím motorem. Hybridní automobily budou spadat do sazby 570 Kč/rok a čistě elektrické automobily budou i nadále jezdit po českých dálnicích bez poplatků. Ceny dálničních známek se budou každoročně valorizovat. 

TIP: Vyhnout se vyšší ceně můžete v případě, kdy známku zakoupíte do 28. 2. 2024. Aktivovat ji přitom můžete až nejpozději do 3 měsíců od zakoupení. Nákup předem se tak vyplatí řidičům, kterým vyprší platnost dálniční známky v průběhu května 2024. 

Změny v regulaci kryptoaktiv

V oblasti kryptoaktiv je hlavním tématem příštího roku implementace evropské regulace MiCA, která vstoupí v aplikovatelnost od 30. 12. 2024. Následně poběží 18měsíční přechodné období, v rámci, kterého by krypto podnikatelé měli mít ještě prostor licenci získat.  Může se zdát, že je na to ještě spoustu času, nicméně proces získání licence je velmi náročný, a to jak časově, tak i finančně. Krypto podnikatelé by již nyní měli začít pracovat na procesu získání licence. Regulace ve vztahu ke stablecoinům by měla začít platit již v červenci roku 2024.

Spolu s návrhem „Zákona o implementaci předpisů Evropské unie v oblasti digitálních financí“ se předkládá i doprovodný změnový zákon. 

V poslanecké sněmovně probíhají živé diskuse o tom, jak v rámci nastávajících změn logičtěji uzákonit zdanění kryptoaktiv. Cílem je, aby se kryptoaktiva danila stejně jako například akcie. To by znamenalo zavést osvobození od daně z příjmu v případě nepřekročení stanovené maximální částky příjmu za rok a také osvobození při splnění časového testu.

První čtení zákona, které má proběhnout počátkem roku 2024, zatím neobsahuje návrh na časový test, nicméně ve druhém čtení je záměrem dostat do návrhu zákona i tuto úpravu. Na poli poslanecké sněmovny ČR je také diskutována otázka osvobození příjmu při směně krypto za krypto, nicméně její schválení není pravděpodobné. 

Již dříve jsme Vás také informovali o DSA – Digital Service Act, neboli nařízení o digitálních službách, které má zajistit uživatelům i obchodním subjektům bezpečné digitální prostředí v rámci EU. Jaké jsou přínosy a koho se to týká jsme vám sepsali v podrobném článku.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

 Děkujeme, že jste s námi, tým ThisOne

Nezávazná konzultace zdarma

Marcela Lonková