Skip to content

 

 

 

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Milí zákazníci,

věnujte prosím pozornost tomuto dokumentu, kde najdete všechny potřebné informace ohledně Vašich osobních údajů, které zpracovává společnost This One s.r.o., IČO: 03734404, se sídlem Jankovcova 1569/2c, Holešovice, 170 00 Praha 7, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 237012 (dále jen „Poskytovatel“) jakožto správce osobních údajů, v souvislosti s provozem webových stránek www.thisone.cz (dále jen „Platforma“) a s uzavíráním licenčních smluv prostřednictvím Platformy (dále jen „Smlouva“).

S jakýmikoliv otázkami nebo žádostmi týkajícími se ochrany soukromí a Vašich práv se na nás můžete kdykoliv obrátit prostřednictvím e-mailu: gdpr@thisone.cz

1                JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE, ZA JAKÝM ÚČELEM A NA JAKÉM ZÁKLADĚ ZPRACOVÁVÁME?

1.1          Uzavření plnění smlouvy se zákazníky

Osobní údaje v první řadě zpracováváme, abychom s Vámi mohli uzavřít a následně plnit Smlouvu. K tomu potřebujeme následující údaje:

1.1.1              Identifikační údaje zákazníka (jméno, příjmení, případně IČO, DIČ a název firmy), případně jméno a příjmení osoby jednající v zastoupení zákazníka;

1.1.2              Kontaktní údaje zákazníka (e-mail, telefonní číslo, fakturační adresa), případně kontaktní údaje osoby jednající v zastoupení zákazníka;

1.1.3              v závislosti na způsobu platby číslo bankovního účtu a jiné platební údaje;

1.1.4              informace z komunikace s Vámi, informace o uzavření a plnění Smlouvy.

Pokud si v rámci Platformy založíte uživatelský účet, uzavíráte s námi smlouvu o zřízení a vedení uživatelského účtu. Výše uvedené údaje pak zpracováváme i pro účely uzavření a plnění této smlouvy, tedy abychom Vám mohli uživatelský účet zřídit a dále vést. V rámci uživatelského účtu nad rámec výše uvedeného zpracováváme Vaše přístupové údaje (uživatelské jméno a heslo).

Právním důvodem zpracování výše uvedených údajů je sjednání a plnění smlouvy mezi Poskytovatelem a zákazníkem. Bez těchto údajů nemůže Poskytovatel Smlouvu se zákazníkem uzavřít a následně plnit.

1.2          Ochrana oprávněných zájmů

V odůvodněných případech zpracováváme osobní údaje i na základě právního titulu, kterým je ochrana našich oprávněných zájmů. Vždy však důsledně posuzujeme a dbáme, aby zájem na zpracování Vašich údajů za tímto účelem nepřiměřeně nezasáhl do Vašeho soukromí.

V případě uzavírání smlouvy se zákazníkem elektronickými prostředky uchováváme data nezbytná k identifikaci zákazníka coby smluvní strany, abychom měli k dispozici časové razítko jako důkaz o uzavření smlouvy a o souhlasu s našimi obchodními podmínkami v konkrétním znění.

Dále osobní údaje zpracováváme pro účely ochrany našeho oprávněného zájmu, kterým je zajištění možnosti naší obrany v rámci případných právních sporů, řízení před soudem či při kontrolách ze strany státních orgánů nebo jiných orgánů veřejné správy (typicky ČOI apod.). Údaje zpracováváme, abychom byli schopni v případě potřeby prokázat, že jsme jednali v souladu s našimi smluvními povinnostmi a právními předpisy.

V rámci ochrany našich oprávněných zájmů zpracováváme i data návštěvníků Platformy pro účely analýzy jeho užívání a jeho dalšího zlepšování. Pro tyto účely sbíráme a dále zpracováváme data jako je IP adresa, datum a čas přístupu na Platformu, využívání jejích funkcí, informace o internetovém prohlížeči či používané zařízení či nastavení jazyka.

1.3          Plnění právních povinností

Osobní údaje musíme dále zpracovávat, neboť je to nezbytné pro plnění našich povinností, které nám ukládají právní předpisy. Osobní údaje pak zpracováváme v rozsahu vyžadovaném příslušnými právními předpisy v souvislosti s naší povinností vést účetnictví a při plnění souvisejících daňových povinností, případně pak pro plnění povinností uložených zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

1.4          Zasílání informací a novinek o našich výrobcích a službách

Našim zákazníkům, u kterých jsme získali jejich e-mail a/nebo telefon v souvislosti s uzavřením Smlouvy, nebo osobám, které se samy přihlásily k odběru našich newsletterů a za tímto účelem nám sdělili svůj e-mail a/nebo telefon, zpracováváme tyto osobní údaje za účelem zasílání informací a novinek o našich službách či výrobcích.

V případě, že od nás nechcete tyto zprávy dostávat, máte možnost se kdykoli z jejich odběru zdarma odhlásit. Možnost tak učinit je vždy uvedena v každém takovém zaslaném newsletteru.

V případě, že tyto zprávu vůbec nechcete dostávat, kontaktujte nás na e-mailu uvedeném výše.

2                OD KOHO OSOBNÍ ÚDAJE DOSTÁVÁME A KOMU JE PŘEDÁVÁME?

2.1          Osobní údaje získáváme primárně od Vás. Jste povinni nám poskytovat pouze přesné údaje a pokud se Vaše osobní údaje změní, musíte údaje aktualizovat. Automatizovaně získáváme údaje, které vzniknou Vaší aktivitou v rámci Platformy

2.2          Ke zpracování Vašich osobních údajů využíváme následující zpracovatele:

2.2.1              Zaměstnanci společnosti This One s.r.o.

2.3          Osobní údaje mohou být předány též našim obchodním partnerům, kteří vystupují vzhledem k Vašim osobním údajům coby samostatní správci osobních údajů. Jedná se zejména o provozovatele platební brány, jejímž prostřednictvím jsou v rámci Platformy umožněny platby online. Tímto je společnost GOPAY s.r.o., IČO: 26046768, se sídlem č.p. 67, 370 01 Planá.

2.4          Osobní údaje mohou být předány orgánům veřejné správy za účelem výkonu jejich zákonných oprávnění.

2.5          Osobní údaje nejsou předávány do zemí mimo EU, není-li výše uvedeno jinak.

3                JAK ZPRACOVÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE?

3.1          Vaše osobní údaje zpracováváme manuálně v souladu s příslušným účelem, kde je nezbytné či vhodné manuální zpracování. Při správě Vašich dat mohou vystupovat naši zaměstnanci či jiné osoby pro nás pracující, a to mimo jiné za účelem odstraňování chyb, nepřesností apod. Tyto osoby však mohou zpracovávat osobní údaje pouze za podmínek a v rozsahu výše uvedeném a jsou vázány povinností zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů.

3.2          Osobní údaje mohou být zpracovávány v elektronické podobě automatizovanými prostředky, a to konkrétně v rámci systému zajišťujícího chod Platformy nebo systémy jednotlivých zpracovatelů, jak jsou uvedeni výše.

3.3          Osobní údaje zpracováváme vždy v souladu s příslušnými právními předpisy a zajišťujeme jim náležitou péči a ochranu. Staráme se, abyste neutrpěli újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti a na Vás soukromý a osobní život.

4                JAK DLOUHO ZPRACOVÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE?

4.1          Smlouva se zákazníkem

Osobní údaje zpracovávané pro účely uzavření a plnění smlouvy se zákazníkem zpracováváme po dobu trvání dané smlouvy.

I poté můžeme zpracovávat osobní údaje pro následující účely:

4.2          Oprávněné zájmy

I po ukončení smlouvy se zákazníkem zpracováváme osobní údaje pro ochranu našich oprávněných zájmů (tedy obrana před případnými nároky zákazníků nebo třetích stran, a to i před soudem) po dobu běhu příslušných promlčecích lhůt, které mohou v České republice trvat až po dobu 15 let od vzniku relevantní události. V této souvislosti zpracováváme Vaše identifikační údaje (jméno a příjmení) a kontaktní údaje (e-mail, telefon) a údaje o plnění smluv s Vámi. Typicky je tato doba 5 let od ukončení smlouvy.

Informace o užívání Platformy pro účely analýzy jejího užívání a jeho zlepšování zpracováváme pro ochranu našich oprávněných zájmů po dobu 2 let.

4.3          Právní povinnosti

Osobní údaje zpracované z titulu našich zákonných povinností zpracováváme ve lhůtách stanovených těmito zákony.

Osobní údaje, které vyžaduje právní předpis (typicky fakturační údaje a informace o poskytovaném plnění), musíme zpracovat pro účely účetnictví a plnění daňových povinností (event. pro účely archivace). Doba zpracování je 5 let od konce účetního období, v případě dokladů relevantních pro platby DPH je to 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo.

Potřebné osobní údaje archivujeme v souladu s požadavky zákona o archivnictví.

4.4          Zasílání obchodních sdělení

Obchodní sdělení, jak je uvedeno výše, zasíláme, dokud se neodhlásíte. Možnost odhlášení je uvedena v rámci každého zaslaného sdělení a je zdarma. Odhlásit se lze kdykoli i prostřednictvím kontaktního e-mailu uvedeného výše.

4.5          Osobní údaje nejsou zpracovány na základě souhlasu, a tedy není možné odvolávat souhlas se zpracováním. Vždy však na základě Vaší žádosti posoudíme, zda je nutné Vaše osobní údaje stále zpracovávat pro některý z výše uvedených účelů.

5                JAKÁ MÁTE PRÁVA?

5.1          Prvořadě máte právo nás požádat o přístup k Vašim osobním údajům včetně vyhotovení kopie všech nosičů Vašich osobních údajů a poskytnutí seznamu zpracovávaných osobních údajů.

5.2          Vždy Vás budeme informovat o:

5.2.1              účelu zpracování osobních údajů;

5.2.2              osobních údajích, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji;

5.2.3              povaze automatizovaného zpracování včetně profilování a informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů;

5.2.4              příjemci, případně kategoriích příjemců;

5.2.5              plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby;

5.2.6              veškerých dostupných informací o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od Vás.

5.3          Mezi Vaše další práva patří:

5.3.1              požádat nás o vysvětlení;

5.3.2              požadovat, abychom odstranili vzniklý stav, zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění, omezení zpracování nebo likvidaci osobních údajů (právo být zapomenut);

5.3.3              požadovat osobní údaje, které se Vás týkají ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a předat tyto údaje jinému správci, aniž bychom tomu jakkoli bránili;

5.3.4              podat dotaz, resp. stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7;

5.3.5              vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají.

6                JAK VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE CHRÁNÍME?

6.1          Vaše údaje chráníme, k čemuž slouží následující prostředky zabezpečení: Antivirové ochrany, firewally, šifrování, autorizační údaje, fyzické prostředky zabezpečení.