Daňové novinky 2023

1. OSVČ

Minimální zálohy

V roce 2023 se pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) zvyšují minimální zálohy na sociální pojištění z dosavadních 2 841 Kč na 2 944 Kč. Také výše minimální zálohy na zdravotní pojištění pro OSVČ vzroste v roce 2023 z 2 627 Kč na 2 722 Kč.

Maximální vyměřovací základ pro sociální pojištění

Maximální vyměřovací základ pro samostatnou výdělečnou činnost se odvíjí od průměrné mzdy stanovené pro rok 2023. Maximální vyměřovací základ sociálního pojištění se tak v roce 2023  zvýší na 1  867  728 Kč (40 324 × 48).

Limit pro vedlejší činnost

Limitem hrubého zisku pro vedlejší a hlavní činnost je pro celý rok  2022 částka 93 387 korun, pro celý rok 2023 se limit zvyšuje na 96 777 Kč.

OSVČ a datové schránky

Od ledna 2023 budou postupně zřizovány datové schránky všem subjektům vedeným v registru osob. Největší část z nových držitelů schránek budou tvořit podnikající fyzické osoby bez ohledu na to, zda jsou nebo nejsou plátci DPH (tzv. živnostníci či OSVČ). Přístupové údaje budou rozeslány dopisem oprávněným osobám a datová schránka bude automatizovaně spuštěna bez ohledu na převzetí dopisu.

V případě zřízené datové schránky u OSVČ bude nutné podání správci daně činit výhradně elektronicky, pokud zákon neumožní něco jiného!

Změna ve fikci doručení: Končí-li při doručování do datové schránky desetidenní úložní doba, jejímž uplynutím dojde k doručení fikcí, v sobotu, neděli či ve státní svátek, je jejím posledním dnem nejblíže následující pracovní den.

 

2. DPH

Zvyšující se obrat pro DPH

Od roku 2023 se hranice obratu, od které se podnikatelé musí povinně registrovat k DPH, zvyšuje na 2 miliony korun.

Změny ve lhůtách pro kontrolní hlášení

Zároveň se prodlužuje lhůta pro reakci na výzvu KH pro vlastníky datové schránky na 17 dní, pro osoby bez datové schránky zůstává 5 pracovních dní. Plátce DPH, kterému bude doručena výzva do datové schránky, bude mít na odpověď 17 dnů ode dne dodání výzvy do datové schránky. Tzn. čím dříve si plátce DPH datovou schránku otevře, tím déle mu zůstává času na reakci. V případě, že dojde k doručení výzvy fikcí doručení (10. den od dodání výzvy do datové schránky), tak stále bude plátci DPH zbývat na reakci 7 kalendářních dnů.

 

3. Daně z příjmů

Zavedení tří pásem pro paušální daň u daně z příjmů fyzických osob

1. pásmo se týká

 • všech OSVČ s ročními příjmy do 1 mil. Kč,
 • dále OSVČ s příjmy do 2 mil. Kč s uplatnitelným 80 % výdajovým paušálem
 • a OSVČ s ročními příjmy do 1,5 mil. Kč s uplatnitelným 60 % výdajovým paušálem.

Zálohy: 6 208 Kč měsíčně

2. pásmo je určeno

 • zejména pro OSVČ s ročními příjmy do 1,5 mil. Kč, které se z důvodu nižšího výdajového paušálu nevešly do prvního pásma,
 • a také pro OSVČ s ročními příjmy do 2 mil. Kč s uplatnitelným 60 % výdajovým paušálem.

Zálohy: 16 000 Kč měsíčně

3. pásmo je pak určeno

 • pro ostatní OSVČ s ročními příjmy do 2 mil. Kč, které se nevešly do nižšího pásma.

Zálohy: 26 000 Kč měsíčně

Pro nový vstup do tohoto režimu v roce 2023 nutno záměr oznámit finančnímu úřadu od října 2022 avšak nejpozději do 10. ledna 2023.

Osoby přihlášené do paušálního režimu v r. 2022, plynule bez dodatečných oznamovacích povinností mohou v režimu pokračovat i v r. 2023 (první pásmo). Změnou pro ně je pouze od ledna 2023 hradit vyšší zálohy (6 208 Kč) za předpokladu, že stále splňují podmínky účasti.

Prodloužení režimu mimořádných daňových odpisů hmotného majetku

Rozšiřuje se možnost využití mimořádných daňových odpisů také pro nové hmotné majetky, které byly/budou pořízeny v období od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2023.

Počet měsíců, po které má možnost daňový subjekt daňově odpisovat hmotné majetky zůstává zachován, tj.:

hmotný majetek zařazený v 1. odpisové skupině může daňový subjekt pomocí mimořádných daňových odpisů odepsat bez přerušení do 100 % vstupní ceny v průběhu 12 měsíců;

hmotný majetek zařazený ve 2. odpisové skupině může daňový subjekt pomocí mimořádných daňových odpisů odepsat v průběhu 24 měsíců (přitom za prvních 12 měsíců uplatní odpisy rovnoměrně do výše 60 % vstupní ceny hmotného majetku a za dalších bezprostředně následujících 12 měsíců uplatní odpisy rovnoměrně do výše 40 % vstupní ceny hmotného majetku).

Mimořádné odpisy se projevují i v případě finančního leasingu, kdy pro daňové účely pro tento majetek platí i kratší minimální doba finančního leasingu, kdy v daném období tak je možné uzavřít leasingovou smlouvu s dobou trvání pouze 1 (hmotný majetek zařazený v první odpisové skupině) nebo 2 roky (hmotný majetek zařazený v druhé odpisové skupině).

Zvýšené limity pro podání daňového přiznání u fyzických osob

Fyzická osoba s ročními příjmy do 50 000 Kč (hrubý příjem před odečtením výdajů, přičemž se nezapočítávají příjmy osvobozené, mimo předmět daně nebo zdaňované srážkovou daní) nebude za rok 2024 povinna podávat přiznání k DPFO.

Povinnost podávat daňové přiznání nově nebude platit ani pro zaměstnance, kteří nemají jiné zdanitelné příjmy mimo zaměstnání vyšší než 20 000 Kč za rok (za rok 2022 ještě stále platí limit 6 000 Kč). Tito zaměstnanci budou moci svého zaměstnavatele požádat o roční zúčtování záloh daně.

DAC 7 – nová oznamovací povinnost provozovatelů digitálních platforem

Od 1. 1. 2023 přichází nová povinnost provozovatelů platformy (lokálních i přeshraniční) hlásit správci daně informaci o objemech/četnosti/ prodejcích provádějících oznamovanou činnost za protiplnění na předmětné digitální platformě.

Nová oznamovací povinnost se bude vztahovat na provozovatele digitálních platforem, ať už na všech internetových rozhraních nebo v mobilních aplikacích.

Zpozornět by však měli i všichni prodejci, kteří na těchto platformách provozují svoji činnost.

A to jak prodejci právnické osoby, jednotky bez samostatné právní subjektivity nebo fyzické osoby.

Typickým příkladem jsou platformy jako Booking, Vinted, Bolt, AirBnB a spoustu dalších.

DAC 7 se vztahuje na tyto 4 oblasti digitálního podnikání:

 1. Poskytnutí nemovité věci
 2. Poskytnutí dopravního prostředku (možnost využití dopravního prostředku bez řidiče, neboť poskytování dopravní služby řidičem je osobní službou),
 3. Osobní služba (práce fyzické osoby založené na čase nebo úkolu, přičemž není podstatné, jestli je služba poskytována v on-line nebo fyzickém prostředí)
 4. Prodej zboží (nikoli nehmotné věci – peníze, podíly, akcie, krypto)

Správce daně bude mít informace o příjmech a bude si moci snáze zkontrolovat, zdali budou vykázány i na straně prodejce.

Platformy nebudou muset poskytovat informace o uživatelích, kteří uskuteční méně než 30 transakcí v celkové hodnotě maximálně 2 000 eur ročně. Povinnost se nebude také týkat společnosti obchodovaných na burze či těch, kde má podíl stát. Platformy každopádně mají povinnost informovat své uživatele, že o nich sbírají údaje.

Windfall tax aneb daň z neočekávaných, resp. mimořádných zisků

Dočasná mimořádná daň platí od 1. ledna 2023 po dobu 3 let (tj. 2023 – 2025) pro mimořádně ziskové společnosti z oblasti výroby a obchodu s energiemi, bankovnictví, petrolejářští a těžby a zpracování fosilních paliv.

Windfall tax bude fungovat jako 60% daňová přirážka aplikovaná na nadměrný zisk těchto firem stanovený jako rozdíl mezi základem daně v letech 2023 – 2025 a průměrem základů daně za poslední 4 roky (tj. 2018 – 2021) navýšeným o 20 %.

Podpora nízkoemisních vozidel

Od 1. 7. 2022 se snížila výše nepeněžního příjmu zaměstnance při užití služebního vozu na soukromé účely:

 • U běžných vozidel stále platí dodanění 1 % ze vstupní ceny vozidla
 • Nově u nízkoemisních motorových vozidel pouze ve výši 0,5 % vstupní ceny

Dále dochází ke zkrácení doby odpisování dobíjecích stanic pro elektromobily z 10 na 5 let (dochází k přeřazení z 3. odpisové skupiny do 2. odp. sk.), týká se wallboxů i samostatně stojících dobíjecích stanic.

„Daňové novinky 2023“

 

4. Zákoník práce, minimální mzda a jiné

Minimální mzda pro rok 2023

Od 1. 1. 2023 se zvyšuje minimální mzda z 16 200 Kč na částku 17 300 Kč měsíc nebo na 103,8 Kč za hodinu. Zaručená mzda se od 1. 1. 2023 zvýší jen u prací zařazených do kategorie 8, a to na 34 600 Kč, pro ostatní skupiny prací zůstane výše zaručené mzdy v roce 2023 stejná jako v roce 2022.

Od výše minimální mzdy se ale odvíjí například také platba pojistného na zdravotní pojištění u osob bez zdanitelných příjmů, která se zvyšuje na 2 336 Kč za měsíc.

Sleva na pojistném při zkráceném úvazku

Od 1. února 2023 budou mít zaměstnavatelé možnost využít slevy na sociálním pojištění, pokud zaměstnají pracovníky, kteří jsou mladší 21 let, studují, jsou starší 55 let, pečují o dítě do 10 let, jsou zdravotně postižení, případně čerstvě absolvovali rekvalifikaci.

Sleva se bude vztahovat na zaměstnance, kteří pracují 8 až 30 hodin týdně. Odečítá se od sociálního pojištění hrazeného zaměstnavatelem, a to ve výši 5 % z vyměřovacího základu zaměstnance.

Vyměřovací základ ze všech zaměstnání takového zaměstnance u téhož zaměstnavatele nesmí přesáhnout 1,5násobek průměrné mzdy.

Novela zákoníku práce

Legislativním procesem nyní prochází návrh novely zákoníku práce, která přinese řadu změn, včetně úpravy home office, nebo uzavírání smluv na dálku. Účinnost této novely lze očekávat na první polovinu roku 2023.

 • Možnost uzavření smlouvy na dálku – nově by mělo být možné uzavřít pracovní smlouvu i dohody prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací
 • Výrazné posílení postavení pracovníků na DPP a DPČ – v určitých případech právo „dohodářů“ na dovolenou, osobní volno, příplatky apod.
 • Podpora home-office – povinnost zaměstnavatelů nést náklady za práci doma; zaměstnanci budou mít za každou hodinu odpracovanou na home-office nárok na paušál 2,80 Kč na hodinu, který pokryje jejich náklady, především za energie; zaměstnavatelé si budou moci paušál odečíst z nákladů a zaměstnanci z něj nebudou platit daň z příjmu

 

5. Silniční daň a cestovní náhrady

Změny v silniční dani od 1. 1. 2022

Zpětně od 1. 1. 2022 jsou předmětem daně silniční pouze nákladní automobily a jejich přívěsy s reálnou povinností platby daně v případově dodávek či nákladních automobilů s největší povolenou hmotností nad 12 tun. 

Dále se také ruší povinnost platby záloh daně v průběhu roku. Daň silniční se platí pouze 1x ročně.

Cestovní náhrady od 1. 1. 2023

O změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného zatím nebylo finálně rozhodnuto, níže přinášíme návrhy, se kterými lze pro rok 2023 počítat:

Návrh sazeb tuzemského stravného od 1. 1. 2023 za každý pracovní den cesty v závislosti na její délce:

 • 129 Kč až 153 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
 • 196 Kč až 236 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
 • 307 Kč až 367 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Návrh náhrad za použití vlastního automobilu a průměrné ceny pohonných hmot pro rok 2023:

 • 41,20 Kč za benzin 95
 • 45,20 Kč za benzin 98
 • 44,10 Kč za naftu
 • 6,00 Kč za kWh elektřiny pro dobíjení elektroaut

Návrh náhrad za použití soukromého automobilu se pro rok 2023 navyšuje na:

 • 1,40 Kč u jednostopých vozidel
 • 5,20 Kč u silničních motorových vozidel

V návaznosti na zvýšení limitů stravného se rovněž mění maximální částka peněžitého příspěvku na stravování, který je u zaměstnance osvobozen od daně. Od 1. 1. 2023 by se tak v případě schválení návrhu jednalo o částku 106,40 Kč (aktuálně lze osvobodit částku 99,40 Kč).

Kdyby Vám nebylo cokoliv jasné, neváhejte se na nás obrátit a poradíme Vám, jak se změny týkají právě Vás.